BLOG

Guía d'emissions contaminants

Calculadora d’emissions

11 enero, 2014
0 Comments

Una guia homogeneïtza a Catalunya el càlcul de les emissions de contaminants a l’atmosfera

La Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera pretén ser una eina de càlcul per estimar les emissions de contaminants a l’atmosfera de diferents fonts d’emissió antropogèniques i fonts d’emissió naturals accelerades per la activitat humana.

Tots els factors d’aquesta Guia són d’elaboració pròpia a partir dels factors descrits en el EMEP/EEA air Pollutant emission inventory guidebook 2013 de l’Agència Europea de Medi Ambient.

Editada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Està dissenyada per facilitar el càlcul a les organitzacions i la població en general.

La Guia s’actualitzarà anualment.

Sostenible.cat

06-01-2014

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha editat una guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera que permet estimar les emissions de diferents fonts antropogèniques i naturals accelerades per l’activitat humana. La guia s’ha elaborat a partir dels criteris de l’Agència Europea del Medi Ambient i s’actualitzarà anualment. Aquest document homogeneïtza per primera vegada a Catalunya les diferents fórmules de càlcul d’emissions i és d’especial utilitat per a la planificació de models de mobilitat, models energètics, avaluació de l’eficiència energètica en la construcció i per a l’avaluació del comportament d’infraestructures, tant en la fase de disseny com en la d’explotació.

Així, s’han desenvolupat els factors d’emissió de les següents fonts:

Consum de combustibles en petites combustions: dins d’aquest tipus de font emissora es distingeixen dos grans grups amb factors d’emissió diferenciats: Les emissions del sector domèstic (per exemple una vivenda familiar) i les emissions del sector institucional o comercial (per exemple un hospital).

Transport terrestre: Les emissions del transport terrestre depenen de factors com la tipologia de vehicle (turismes, furgonetes, camions, autobusos, motos i motocicletes), la velocitat a la que circulen, els km recorreguts, el tipus de combustible, la cilindrada o tonatge, l’antiguitat del vehicle i el tipus de tecnologia de reducció de NOx que utilitza.

Transport aeri: les emissions d’aquest sector es poden dividir en dos grups: trànsit nacional i internacional d’avions i els equips associats a les activitats de suport en terra.

Transport marítim: les emissions degudes al transport marítim considerades en aquest apartat provenen de la combustió dels motors principals i auxiliars dels vaixells. Aquestes emissions depenen del tipus de combustible utilitzat, de la potència dels motors, del tipus de vaixell, del temps que està atracat i del temps de maniobra dins del port.

Cultius i sòls agrícoles: les emissions degudes als cultius i sòls agrícoles depenen de la quantitat de fertilitzant aplicat i de la superfície on s’aplica.

Els contaminants considerats són: NOx (Òxids de nitrogen); PM10 (Partícules de diàmetre inferior a 10μm); PM2.5 (Partícules de diàmetre inferior a 2.5μm); PM (Partícules totals); CO (Monòxid de carboni); NH3 (Amoníac); VOC (Compostos orgànics volàtils); NMVOC (Compostos orgànics volàtils no metànics); CH4 (Metà); NO (Monòxid de nitrogen); NO2 (Diòxid de nitrogen); N2O (Òxid nitrós); SOx (Òxids de sofre).

Com a eina didàctica, s’ha creat una Calculadora d’emissions de contaminants atmosfèrics que és una aplicació que calcula les emissions del consum domèstic de combustibles i les emissions del trànsit per a dos contaminants, òxids de nitrogen (NOx) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10). En aquest cas, quan es parla d’emissions de trànsit, s’han considerat les emissions dels vehicles que hi ha actualment al mercat.

Tant la guia com la calculadora es poden consultar aquí

Versión Castellano

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya ha editado una guía de cálculo de emisiones de contaminantes a la atmósfera que permite estimar las emisiones de diferentes fuentes antropogénicas y naturales aceleradas por la actividad humana. La guía se ha elaborado a partir de los criterios de la Agencia Europea del Medio Ambiente y se actualizará anualmente. Este documento homogeneiza por primera vez en Cataluña las diferentes fórmulas de cálculo de emisiones y es de especial utilidad para la planificación de modelos de movilidad, modelos energéticos, evaluación de la eficiencia energética en la construcción y para la evaluación del comportamiento de infraestructuras, tanto en la fase de diseño como en la de explotación.

Así, se han desarrollado los factores de emisión de las siguientes fuentes :
Consumo de combustibles en pequeñas combustiones: dentro de este tipo de fuente emisora se distinguen dos grandes grupos con factores de emisión diferenciados: Las emisiones del sector doméstico (por ejemplo una vivienda familiar) y las emisiones del sector institucional o comercial (por ejemplo un hospital) .
Transporte terrestre: Las emisiones del transporte terrestre dependen de factores como la tipología de vehículo (turismos, furgonetas, camiones, autobuses , motos y motocicletas), la velocidad a la que circulan, los km recorridos, el tipo de combustible, la cilindrada o tonelaje, la antigüedad del vehículo y el tipo de tecnología de reducción de NOx que utiliza.
Transporte aéreo: Las emisiones de este sector se pueden dividir en dos grupos: tráfico nacional e internacional de aviones y los equipos asociados a las actividades de apoyo en tierra.
Transporte marítimo: Las emisiones debidas al transporte marítimo consideradas en este apartado provienen de la combustión de los motores principales y auxiliares de los buques. Estas emisiones dependen del tipo de combustible utilizado, de la potencia de los motores, del tipo de buque, del tiempo que está atracado y del tiempo de maniobra dentro del puerto.
Cultivos y suelos agrícolas: Las emisiones debidas a los cultivos y suelos agrícolas dependen de la cantidad de fertilizante aplicado y de la superficie donde se aplica.

Los contaminantes considerados son: Nox (Óxidos de nitrógeno); PM10 (Partículas de diámetro inferior a 10μm); PM2.5 (Partículas de diámetro inferior a 2.5μm); PM(Particulas totales); CO (Monóxido de carbono); NH3 (amoníaco); VOC (Compuestos orgánicos volátiles); NMVOC (Compuestos orgánicos volátiles no metánicos); CH4(metano); NO(Monóxido de nitrógeno);NO2(Dióxido de nitrógeno);N2O (óxido nitroso); Sox (Óxidos de azufre)

Como herramienta didáctica , se ha creado una calculadora de emisiones de contaminantes atmosféricos que es una aplicación que calcula las emisiones del consumo doméstico de combustibles y las emisiones del tráfico para dos contaminantes , óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas de diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10). En este caso, cuando se habla de emisiones de tráfico, se han considerado las emisiones de los vehículos que hay actualmente en el mercado.
Tanto la guía como la calculadora se pueden consultar aquí

vía SOSTENIBLE -Eina.

 


Leave a Comment

Make sure you fill in all required fields.


Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail